• 1
  • 2
  • 3

eyal

image

ברוך הבא לפורטל יישומים עסקיים בישראל. הפורטל הנו מאגר מקיף של מאות תוכנות מדף ותוכנות לפי דרישה, המיועדות עבור המגזר העסקי בלבד. במאגר זה תוכל למצוא תוכנות עבור רוב הפעילויות והצרכים האופייניים לחברות עסקיות ומלכ"רים בישראל.
לחיפוש תוכנה המתאימה לצרכיכם בחר קטגוריה ו/או יצרן ולחץ על כפתור החיפוש. ניתן לחפש גם על פי תגיות הקשורות למוצר (לדוגמה: חשבוניות, ניהול לקוחות וכדומה).

מיינו לפי:

הנצפות ביותר

  • 1

לפי דירוג

  • 1

תנאי שימוש בפורטל

 

מבוא

1. ברוכים הבאים לפורטל האינטרנט the apps ("הפורטל"). בהיכנסך לפורטל, ובטרם ביצוע פעולה כלשהי בפורטל, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן ("תנאי השימוש").
2. השימוש בשירותים ו/או המידע המסופקים בפורטל ע"י מג'יק תעשיות תוכנה ישראל בע"מ ("מג'יק"), או מי מהספקים המפרסמים באתר, יתבצע בכפוף לתנאי השימוש.

 

תנאי השימוש בפורטל The apps.
3. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מג'יק תעשיות ישראל בע"מ שהנו מפעיל הפורטל ("מפעיל הפורטל") לבין כל אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים בפורטל ו/או שניתן להשיגו באמצעות הפורטל ("משתמש").
4. בתנאי שימוש אלה "מפעיל הפורטל" משמעו – לרבות מנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו, צוות המומחים שלו, מנהלי התכנים ו/או מי מטעמו.
5. השימוש בפורטל מאשר כי הנכם מסכימים לתנאים המוגדרים להלן בכל הקשור לשימוש הנעשה בפורטל ובהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
6. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
7. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
8. השימוש בפורטל מוצע לך המשתמש כשהוא מותנה בקבלת התנאים וההתניות הכלולים בתנאי השימוש, ללא כל שינוי. עצם הכניסה לאתר, הגלישה והשימוש בפורטל ייחשב להסכמה מפורשת שלך - המשתמש - לכל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.
9. מפעיל הפורטל שומר לעצמו את הזכות לשנות, מזמן לזמן, את היקף השימוש ו/או תנאי השימוש ו/או כללי השימוש בפורטל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש מרגע פרסומו בפורטל.

 

השימוש במידע המוצג באתר
10. בפורטל מופעלים, בין היתר, מנוע חיפוש וקישורים (Links) לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי מכירות ו/או ספקים המציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים ("צדדים שלישיים"). מפעיל האתר איננו מתחייב להציג ו/או לשלב את כל הנתונים של כל הצדדים השלישיים הפועלים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא.
11. כל שימוש בתוכנה המורדת מהפורטל, והתיעוד המלווה אותה, כפוף לתנאי הסכם הרישוי של התוכנה כפי שהוגדרו ביניכם לבין מפעיל האתר או צדדים שלישיים. עליכם לקרוא את הסכם הרישוי ולציין את הסכמתכם לתנאים לפני שהנכם מתקינים או משתמשים בתוכנה. כל הזכויות, השמות והפרטים שאינם מוענקים באופן מפורש שמורים.

 

הגבלת אחריות מפעיל הפורטל
12. הפורטל הנו אינדקס אפליקציות ושירותים ואיננו אתר מכירות ומפעיל הפורטל אינו ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש (אלא אם יצוין במפורש).
13. תכנים המוצגים בפורטל שהנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים של אתרים המוצגים באתר ו/או תכנים אשר עלו כתוצאות חיפוש באתר, אינם בבעלותו של מפעיל הפורטל, אינם מופעלים על ידו, אינם באחריותו, והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.
המידע והתכנים מוצגים באתר כפי שהם מוצגים (As Is) על-ידי הצדדים השלישיים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של מפעיל הפורטל. הנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש ו/או המקושרים על-ידי האתר, נערכים ומפותחים על ידי אנשים ו/או גופים עליהם אין למפעיל הפורטל כל שליטה. תוצאות החיפוש באתר מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של האתר בהסתמך על הנתונים הנאספים מהצדדים השלישיים. מידע ונתונים אלה הנם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין מפעיל הפורטל אחראי לתוכנם, לנכונותם ומהימנותם, לרבות פרטים אודות הצד השלישי, מהות ו/או איכות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידו, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי.
14. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
15. מפעיל הפורטל לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעיל הפורטל לא יהא אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או ספק, באמצעות קישור (Link) מפורטל the apps.
16. מפעיל הפורטל לא יהא אחראי להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמציע צד שלישי כלשהו.
17. מפעיל הפורטל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע בפורטל ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
18. הפורטל ו/או מפעיל הפורטל ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לאספקתם של המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים ו/או לטיבם ו/או איכותם ו/או זמינותם של מוצרים ו/או שירותים אלה.
19. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ומפעיל הפורטל אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
20. פרסום תכני משתמשים שהוכנסו על ידי המשתמשים, כגון: דעות ו/או ביקורות ו/או המלצות לגבי אפליקציות וכד' בפורטל לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מפעיל הפורטל לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
21. המידע המוצג בפורטל איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.
22. מנוע החיפוש של הפורטל מאפשר למצוא מידע שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים ("מידע פוגע"). הואיל ואין ביכולתו של מפעיל הפורטל לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר, לא יהא מפעיל הפורטל ו/או מי מטעמו אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע, ומפעיל הפורטל מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי הפורטל, ו/או של כל משתמש.
23. בפורטל קיימת מערכת כלי עזר לתועלת המשתמש ("כלי עזר"), אשר השימוש בהם הינו, אישי, סובייקטיבי ונתון לשיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. מפעיל הפורל איננו מעורב בכל דרך שהיא בנתונים או בתכנים או כל מידע אחר שמתקבל באמצעות כלי העזר. מפעיל הפורטל לא יהא אחראי כלפי צד ג' ו/או המשתמש בשל השלכות השימוש בכלי העזר ובתכנים המוצגים באמצעות כלי העזר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל הפורטל יהיה רשאי להסיר, למחוק כל תוכן ו/או למנוע ו/או לנקוט בכל צעד אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת שימצא כי נעשה או עלול להיעשות שימוש בלתי ראוי והולם בכלי העזר שבפורטל.
24. מפעיל הפורטל איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו בפורטל יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. מפעיל הפורטל רשאי לבטל קישור שנכלל בפורטל או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. מפעיל הפורטל איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים ("הפרעה") בפעולת הפורטל ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, מפעיל הפורטל ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.
25. מפעיל הפורטל איננו מייצר מידע אלא משמש כמנוע חיפוש המציג מידע שמוצג ומופץ על ידי צדדים שלישיים כפי שהוא (As Is) ומציגו באתר; לפיכך, אין לראות במפעיל הפורטל כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.
26. תוצאות שירותי החיפוש של הפורטל מסופקים כמו שהם (As Is) כפי שנתקבלו מצדדים שלישיים, ללא אחריות מכל סוג שהוא של מפעיל הפורטל ו/או מי מטעמו. מפעיל הפורטל אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים.
27. מפעיל הפורטל אינו אחראי לאבטחה, לאמינות, לדייקנות ולביצוע של שירותי החיפוש בפורטל ו/או ברשת האינטרנט ו/או בערוצי המדיה השונים בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני הפורטל ויישומיו. מפעיל הפורטל אינו אחראי על שום מידע או ייעוץ שנתקבל דרך שירותי החיפוש בפורטל, ואינו אחראי לשירותים או מוצרים המתקבלים או מוצגים בפורטל, או מתקבלים דרך כל קישור המסופק על ידי הפורטל ו/או שירותי החיפוש בפורטל.
28. מפעיל הפורטל מציג מידע בנוגע לספקים בישראל בלבד, אלא אם נאמר אחרת במפורש.
בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו. מפעיל הפורטל ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה מצד שלישי כלשהו, לעיין ככלל בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ אותו צד שלישי.

 

השימוש בפורטל
29. מפעיל הפורטל מאפשר לכל אדם לצרוך ולהשתמש במגוון השירותים הקיימים בפורטל. ברם, מפעיל הפורטל יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש בפורטל, בכל מקרה שהשימוש בפורטל ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל הפורטל.
30. מפעיל הפורטל מאפשר לכל ספק, המייצר תוכנות עסקיות ו/או מספק שירותים מבוססי טכנולוגיות מג'יק, להציג מרכולתו בפורטל. ברם, מפעיל הפורטל יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש בפורטל, בכל מקרה שהשימוש בפורטל ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר ו/או כאשר לא ענה על הקריטריונים של התבססות על טכנולוגית מג'יק, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל הפורטל.
31. משתמש ו/או צד שלישי אינם מורשים לעשות שימוש בשירותים הקיימים בפורטל לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם: או מהווים הפרה אחרת של החוק. (א) שקריים או מטעים; (ב) משמיצים, בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע; (ג) מטריד או פולש לפרטיות של אחר, או מקדם קנאה עיוורת, גזענות, שנאה או פגיעה כנגד קבוצת אחרים או יחיד; (ד) שהינו בגדר גסות ו/או תועבה; (ה) מפר את זכויות האחר כולל, אבל לא מוגבל רק אל, זכויות קניין רוחני; (ו) כולל דואר זבל אלקטרוני לא חברתי, "דואר זבל", "ספאם" או מכתבי שרשרת; או (ז) מפר חוק או רגולציה כלשהי.
32. מפעיל הפורטל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, שומר על הזכות להסיר מהפורטל כל חומר שהוא מוצא כאינו מתאים, והוא יכול להגביל את הגישה לכל יחיד לעמודי אינטרנט מסוימים, בכל עת ומכל סיבה.
33. חל איסור לפגום ו/או לשנות תוכן כלשהוא בפורטל, ללא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר מראש ובכתב, ו/או להשתמש בפורטל לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה האסורה בתקנון זה ו/או בכל דין ו/או הסכם. חל איסור להשתמש בפורטל באופן העלול להזיק לפורטל ו/או במפעיל הפורטל, לגרום לעומס יתר בפורטל ו/או לפגוע ו/או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו. חל איסור להשיג ו/או לנסות להשיג שירותים ו/או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו באופן מכוון על ידי הפורטל.
34. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מסכים לכך שבעת השימוש בפורטל לא תבצע את הפעולות הבאות:
34.1. השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות (כולל זכויות לגבי פרטיות ופרסום) של אנשים אחרים.
34.2. פרסום, הצבה באינטרנט, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, מוציאי לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק או של התחייבות חוזית.
34.3. טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכיו"ב, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר.
34.4. פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים למטרה עסקית כלשהי, תכנים בעלי אופי מסחרי או תכנים המכילים מידע פרסומי כלשהו.
34.5. הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש בפורטל ומהנאה מהם.
34.6. יצירת זהות כוזבת כדי להטעות אחרים.
34.7. איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
35. המשתמש יפצה וישפה את מפעיל הפורטל ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שייגרם למפעיל הפורטל ו/או מי מטעמו, לרבות בשל תביעה של צד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון זה.

 

תנאי השימוש בכלי עזר: הוספת תגובות, ביקורות או חוות דעת בפורטל
36. מפעיל הפורטל מאפשר למשתמש להשתתף בכלי העזר, ככל שיהיו מעת לעת, לחוות דעה על מוצר ו/או שירות ו/או ספק ו/או צד שלישי כלשהו, במסגרת הפורטל, ולעיין בחוות דעת ובתגובות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים בפורטל ("חוות הדעת").
37. חוות דעת יכולה להירשם על-ידי משתמש שאינו רשום בפורטל. מפעיל הפורטל רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממשתמש כאמור פרטים מזהים ו/או אחרים, וכן הוכחת קניה למוצר ו/או לשירות נשוא חוות הדעת.
38. חוות הדעת אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי מפעיל הפורטל והן מוצגות כפי שהן (AS IS), מבלי שמפעיל הפורטל בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן, ומפעיל הפורטל לא יישא באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם לכל צד שהוא כתוצאה מחוות הדעת.
39. משתמש המבקש להציג חוות דעת על מוצר, יתייחס בחוות הדעת למוצר בלבד, יציג עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד, לא ישווה בין מוצרים, לא יתייחס למספר מוצרים בחוות דעת אחת, לא יציע מוצרים למכירה, לא יבקש פניה חוזרת, לא יציג פרטי התקשרות, לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל פוגע, בוטה, מעליב, מגונה או מפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע. מפעיל הפורטל יהיה רשאי שלא להציג חוות דעת המפרות הוראות אלה ו/או כל הוראה אחרת בתנאי השימוש.
40. משתמש המבקש להציג בפורטל חוות דעת על צד שלישי/ספק, יעשה זאת רק במידה ורכש מאותו צד שלישי/ספק מוצר ו/או שירות. משתמש המבקש להציג חוות דעת יציג עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד, ללא פרשנות אישית, יתאר את פרטי המקרה והשתלשלות האירועים בינו לבין הצד השלישי/ספק, יציג גם את עמדת/תגובת הצד השלישי, לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל פוגע, בוטה, מעליב, מגונה, או המשמיץ או פוגע בצד השלישי/ספק ו/או במי מטעמו, או במלל המפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע. מפעיל הפורטל יהיה רשאי שלא להציג חוות דעת המפרות הוראות אלה ו/או כל הוראה אחרת בתנאי השימוש.
41. המשתמש מתחייב, כי חוות הדעת שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות של אחרים ו/או כל חומר בעל אופי בוטה ו/או העלול לפגוע בצד שלישי ו/או ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.
42. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעיל הפורטל בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו ו/א ו למי מטעמו עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום חוות הדעת על ידו.
43. ידוע למשתמש, כי מפעיל הפורטל רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק חוות דעת, בשלמותן ו/או בחלקן, ו/או כל חומר ו/או מידע על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ו/או שלא להציגן כלל, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.
44. מובהר בזאת, כי מפעיל הפורטל יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום חוות הדעת.
מפעיל הפורטל יהיה רשאי להפסיק את פעילות חוות הדעת ללא כל הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעיל הפורטל בעניין זה.
45. רישומי המחשב של מפעיל הפורטל בדבר הפעולות המתבצעות דרך הפורטל יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

פרסומות
מפעיל הפורטל לא יישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם בפורטל.
46. פרסום בפורטל אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד מפעיל הפורטל, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.
47. כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות מפעיל הפורטל יחול גם על פרסומות בפורטל, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
48. מפעיל הפורטל מעמיד את הפורטל כפלטפורמה ממוחשבת המאפשרת לצדדים שלישיים להשתמש בפורטל לשם הצגת הפרסומת בלבד.
49. כל צד שלישי המפרסם באתר, בין אם בתשלום ובין אם בחינם, וכן צדדים שלישיים הנכללים בתוצאות החיפוש, מודעים לכך ונתנו את הסכמתם ההכנסות מפרסום שייכים במלואן למפעיל הפורטל וכי הם אינם זכאים לכל נתח מהכנסות אלו בגין תרומתם לתכני הפורטל או בגין כל תרומה אחרת.

 

קניין רוחני
50. למפעיל הפורטל קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי ( icons- סמלילים) וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל הפורטל בעצמו או שהזכויות בהם הועברו למפעיל הפורטל מצד שלישי.
51. הפורטל מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות מפעיל הפורטל וחלקם בבעלות צדדים שלישיים, ואין המשתמש רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות אלה. המשתמש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש בפורטל או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את הפורטל, ו/או את תוכנו של הפורטל, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר הפורטל.
52. המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד ג' בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
53. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים הפורטל ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל הפורטל, אלא אם מפעיל הפורטל התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
54. מפעיל הפורטל רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בפורטל כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר. כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתקנון זה מהווה הפרה של זכויות כמפורט לעיל ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים למפעיל הפורטל ו/או לגורמים אחרים, והמשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו.
55. פרסומת המוצגת בפורטל הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
56. באמצעות פעולת טעינה, שליחת דואר אלקטרוני, העלאה, פרסום או העברת תוכן כלשהו לפורטל או העברת תוכן כלשהו למפעיל הפורטל, הנכם מקנים באופן אוטומטי (או מספקים ערובה לכך שבעלי זכויות שכאלה העניקו רשות באופן מפורש) למפעיל הפורטל זכות ורישיון נצחיים, בחינם, ללא הגבלה, באופן סופי ולא בלעדי להשתמש, להפיק מחדש, להתאים, לפרסם, להציג, לשדר או להפיץ תכנים שכאלה בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה שידועה כיום או תפותח בעתיד. בנוסף, הנכם מסכימים שמפעיל הפורטל מורשה באופן חופשי להשתמש בכל רעיון, תפיסה, ידע מקצועי או טכניקה שאתם משדרים למפעיל הפורטל עבור כל מטרה שהיא. כל מידע או חומר שמתקבל מכם יוגדר כלא סודי.

 

מדיניות פרטיות
57. תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת בפורטל.
58. בעת השימוש בפורטל יכול שיצטבר מידע על נוהגי המשתמש, מידע או פרסומות שקרא בפורטל, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו ועוד. מפעיל הפורטל ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
לצרכים פנימיים בלבד ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המתפרסמים בפורטל, ובכלל זה פרסום שירותים, מוצרים ו/או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים בפורטל וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים, מוצרים ו/או תכנים קיימים. המידע שישמש את מפעיל הפורטל לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש אישית.
59. המידע הנ"ל לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן, מדי פעם.
60. חלק מהמודעות, שבהם המשתמש צופה בעת הביקור בפורטל מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות בפורטל. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשב המשתמש (להלן: "Cookies").
61. תפקיד ה-Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה של המשתמש בתכנים המופיעים בפורטל ואודות הפרסומות אליהן נחשף המשתמש ועליהן הקליק.
62. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לקבל Cookies או שיתריע על Cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של הפורטל ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל Cookies.
63. מפעיל הפורטל אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש, למעט מידע בגין תלונות לצורך המשך טיפול עשוי להיות מועבר לארגון אמון הציבור (מלכ"ר) על מנת לקדם את טובתו של הצרכן, בהתאם לנוהלי אמון הציבור, אלא אם כן הצרכן הודיע במפורש כי אינו מעוניין בכך. עם זאת עשוי מפעיל הפורטל לחלוק מידע סטטיסטי מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים. לדוגמא, באיזו תדירות משתמש מבקר בפורטל, או אילו מילים הן הנפוצות ביותר בשימוש במנוע החיפוש בפורטל. על אף האמור, מפעיל הפורטל יהיה רשאי להעביר פרטים ומידע על המשתמש (לרבות פרטים ומידע המזהים אותו אישית) בכל אחד מן המקרים הבאים: (i) במקרה והמשתמש יפר את תנאי השימוש בפורטל, או אם יבצע באמצעות הפורטל, או בקשר אליו, פעולות שבניגוד לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה; (ii) אם נדרש מפעיל הפורטל לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ"ש, חוק, או צו בימ"ש.; (iii) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מפעיל הפורטל; (iv) בכל מקרה שמפעיל הפורטל יהיה סבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של המשתמש או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
64. בשימוש בפורטל ובמנוע החיפוש בו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש. מפעיל הפורטל יכול להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו יעדכן מפעיל הפורטל את דף זה כך שמשתמש תמיד יוכל לדעת על המידע שנאסף.
65. בכל מקרה של צורך בשאלות ו/או בירורים מוזמנים המשתמשים ליצור קשר באמצעות "טופס מילוי קשר" הנמצא תחת תפריט "צור קשר".
66. מפעיל הפורטל מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהפורטל ולא לעשות בהם שימוש לצורכי הפורטל, כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.
67. מפעיל הפורטל לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
68. שימושך בפורטל מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש בפורטל וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

 

כתב ויתור
69. הפורטל וכל התכנים, החומרים, המידע, התוכנה, המוצרים ואו השירות המסופקים בפורטל מוצעים לפי בסיס "AS-IS". מפעיל הפורטל מתנער באופן מפורש מכל אחריות, במפורש או משתמעת, כולל, אבל לא מוגבל אל, האחריות המתפרשת של היכולת להיסחר, התאמה לשימוש מסוים ואי הפרה. מפעיל הפורטל אינו מתחייב כי: (א) הפורטל יעמוד בדרישותיכם; (ב) הפורטל יהיה זמין באופן ממושך, מתוזמן, מאובטח או שיהיה נקי משגיאות; (ג) התוצאות שאותן ניתן להשיג מהשימוש בפורטל או מהשירותים המוצעים בו יהיו מדויקות או אמינות; או (ד) האיכות של המוצרים, השירותים, המידע או כל חומר אחר הנרכש או הושג באמצעות הפורטל יעמוד בציפיותיכם.
70. כל תוכן, חומר, מידע או תוכנה שמורדים, מוגשים או בכל דרך אחרת מושגים בעקבות השימוש בפורטל זה מבוצעים ביוזמה שלכם ותוך לקיחת הסיכון המלא על ידכם. מפעיל הפורטל לא יישא בכל אחריות עבור כל נזק למערכת ההפעלה במחשב שלכם או לאובדן מידע שייגרמו כתוצאה מההורדה של כל תוכן, חומר, מידע או תוכנה.

 

מגבלת חבות
71. התכנים בפורטל עשויים לכלול אי דיוקים ו/או טעויות. הפורטל ו/או מפעיל הפורטל אינם אחראים לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים המועלים בפורטל. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי האתר ו/או מפעיל האתר בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים המסופקים על ידי ו/או בקשר עם הפורטל.
72. מפעיל הפורטל לא יהיה אחראי בכל מקרה לכל נזק או הפסד ישיר, עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, או נזקים בגין איבוד רווחים, הכנסות, מידע או שימוש, שיגרמו לכם או לצד שלישי כלשהו, בחוזה או לפי דיני נזיקין, שעולים כתוצאה מהסתמכות על התכנים ו/או הפרסומות ו/או השירותים ו/או המוצרים המופיעים בפורטל ו/או מהגישה שלכם לפורטל או השימוש בו או בכל אתר אחר שמקושר אליו באמצעות היפר-קישור. המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהפורטל אינו נושא באחריות ו/או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.
73. מבלי לגרוע מהאמור, מפעיל הפורטל, וכל מי מטעמו, לרבות עובדיו ונושאי משרה בו, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתם.

 

ברירת דין וסמכות שיפוט
74. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה ו/או השימוש בפורטל.
75. בכפוף להוראות לעיל, יחולו על הסכם זה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1971.


שונה לאחרונה: 24 לדצמבר 2012